Strikte toepassing driemaandeneis voor 30%-regeling

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

  De 30%-regeling is een aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers met een schaarse en specifieke deskundigheid. De regeling is niet alleen toepasbaar bij aanwerving vanuit het buitenland maar ook bij verandering van baan binnen de maximale toepassingsperiode. Daartoe moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de driemaandeneis die de wet hierbij stelt een …

Veranderingen premiekortingen

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

In 2015 kon u geen gebruikmaken van de premiekortingen als u een tegemoetkoming kreeg via de Participatiewet. In 2016 is dat niet langer zo. Voor alle werknemers uit de doelgroep ‘banenafspraak’ kunt u in 2016 een premiekorting van € 2.000 toepassen. Dit ongeacht of zij al een tegemoetkoming krijgen via de Participatiewet. In bepaalde situaties hebben zij zelfs recht op de …

WKR eindheffing

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

2015 was het eerste jaar dat de toepassing van de werkkostenregeling verplicht was. Uiterlijk 29 februari 2016 moet de loonaangifte over januari 2016 worden ingediend en betaald. Dat is dus ook de uiterste datum voor het bepalen van de eindafrekening voor de werkkostenregeling voor 2015. Dat is het moment om een aantal zaken te controleren. Als eerste natuurlijk of de …

Transitievergoeding valt onder groene tabel

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

Sinds 1 juli 2015 moet elke werkgever een transitievergoeding betalen aan een vertrekkende werknemer als deze minimaal twee jaar bij hem in dienst is geweest. Een transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. Zelfs als de vergoeding al wordt uitbetaald terwijl de werknemer nog in dienst is. De werkgever moet daarom voor de inhouding van loonheffingen over de transitievergoeding de …

Alternatief voor VAR goedgekeurd door Tweede Kamer

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook instemt, zal de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 2016 verdwijnen. In plaats van de VAR zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De fiscus zal beoordeelde overeenkomsten online publiceren als voorbeeld. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en …

Besluiten over nieuwe transitievergoeding

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

Vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever een zogeheten transitievergoeding betalen aan werknemers van wie het dienstverband eindigt en die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee algemene maatregelen van bestuur uitgebracht over deze transitievergoeding. Het eerste besluit regelt dat werkgevers bij wijze van overgangsrecht tot uiterlijk 1 juli 2016 in …

Uitleg verdragstoepassing ontslagvergoeding

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

Het OESO-commentaar is voor Nederland van grote betekenis voor de uitleg van belastingverdragen die zijn gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Maar pas per 15 juli 2014 is er OESO-commentaar over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties. Volgens dit commentaar vindt toerekening van een ontslagvergoeding volgens een arbeidscontract of wetgeving plaats op basis van de laatste twaalf maanden van uitoefening van de dienstbetrekking. Het …